Wczytywanie, proszę czekać....

Drogi Kliencie,

dla zapewnia ochrony Twoich praw prezentujemy poniżej „Regulamin strony internetowej oraz www.herbzy.space/www.herbzyshop.com” zawierający komplet informacji, o których mamy obowiązek Cię poinformować.

Zapoznaj się z nim!

I. Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin skierowany do użytkowników Strony Internetowej herbzy.space i określa warunki oraz zasady korzystania ze Strony Internetowej herbzy.space, rodzaj, zakres i sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki Użytkowników. Regulamin (pkt. X) zawiera również „Regulamin Sklepu Internetowego herbzy.space”.
 2. Podmiotem prowadzącym Stronę Internetową herbzy.space jest spółka HERBZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859731, REGON 387029096, NIP 8943158629.

II. Definicje:

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile w treści Regulaminu nie zostało wyraźnie zaznaczone inaczej, mają następujące znaczenie:

 1. Administrator – administrator, w rozumieniu art. 4 pkt. 7) RODO, oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Dane osobowe – dane osobowe, w rozumieniu art. 4 pkt. 1) RODO, oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 3. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i jego kosztu;
 4. Dowód zakupu – dokument księgowy; faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.);
 5. HERBZY – spółka prawa handlowego działająca pod firmą HERBZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859731, NIP 8943158629;
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space;
 7. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.);
 9. Płatność – metoda dokonania zapłaty za Produkt zakupiony w ramach Umowy sprzedaży;
 10. Polityka cookies – rozumiana jako sposób postępowania, w tym zakres uprawnień Użytkowników, w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej herbzy.space przez urządzenia końcowe, na których wyświetlana jest Strona Internetowa herbzy.space, bliżej opisana w pkt. VII Regulaminu;
 11. Polityka prywatności – rozumiana jako zakres informacji udostępnianych Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności określonych w art. 13 RODO.;
 12. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie www.herbzy.space/regulamin, określający m.in. ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space;
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.);
 14. Sklep Internetowy herbzy.space – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.herbzy.space;
 15. Strona Internetowa herbzy.space – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.herbzy.space;
 16. Sprzedawca – spółka prawa handlowego działająca pod firmą HERBZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859731, NIP 8943158629.
 17. Produkt – oznacza produkt prezentowany na Stronie Internetowej herbzy.space, określany jako spersonalizowane mieszanki ziołowe;
 18. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży Produktu zawartą pomiędzy HERBZY, a Klientem Sklepu Internetowego herbzy.space;
 19. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287);
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
 21. Ustawa Prawo farmaceutyczne – Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 944 z późn. zm.);
 22. Użytkownik – każda osoba, w tym również Klient (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony Internetowej herbzy.space;
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone w formie elektronicznej, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego herbzy.space.

III. Treści na Stronie Internetowej herbzy.space:

 1. Witryna internetowa www.herbzy.space prowadzona jest w związku z działalnością HERBZY w celach sprzedażowych, informacyjnych, marketingowych i statystycznych. Strona Internetowa herbzy.space funkcjonuje w oparciu o niniejszy Regulamin, Politykę Cookies i Politykę Prywatności;
 2. Korzystanie ze Strony Internetowej herbzy.space jest nieodpłatne, dobrowolne i dozwolone dla wszystkich Użytkowników. Dostęp do witryny internetowe www.herbzy.space, nie jest uzależniony od spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga dokonania rejestracji, przeprowadzenia procedury logowania, za wyjątkiem przypadku, w którym Użytkownik będzie chciał skontaktować się z HERBZY poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, które wymagają podania danych osobowych (imię, numer telefonu, adres e-mail). Warunkiem korzystania z witryny internetowej www.herbzy.space jest:
  – posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego wyposażonego w system operacyjny MS Windows, Mac OS, Linux lub Android,
  – połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  – dostępna wersja przeglądarki internetowej Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox lub Opera,
  – włączona obsługa języka JavaScript i plików Cookies,
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli lub wyższa.
 3. W przypadku korespondencji otrzymywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, natomiast w przypadku załączników dostarczanych wraz z pocztą e-mail, programu obsługującego pliki danego typu w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .jpg.
 4. HERBZY zwraca szczególną uwagę, iż świadczenie usług drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniem po stronie Użytkownika, jako użytkownika korzystającego z sieci Internet. Aby uniknąć zagrożeń bezpośrednio związanych z korzystaniem z sieci Internet, Użytkownik powinien stosować odpowiednie oprogramowanie mające na celu stworzenie zabezpieczeń – w szczególności zainstalowany program antywirusowy stale aktualizowany a także programy chroniące urządzenie przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Dodatkowo zaleca się, aby Użytkownik korzystający z usług świadczonych drogą elektroniczną posiadał uruchomioną zaporę systemową (firewall), nie otwierał załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia, a także przeprowadzał regularne skanowanie całego systemu programem antywirusowym.
 5. Korzystanie ze Strony Internetowej herbzy.space przez Użytkownika oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz potwierdza zapoznanie się z treścią umieszczonych w nim informacji, w tym Polityki Cookies i Polityki Prywatności.
 6. Na Stronie Internetowej herbzy.space publikowane są artykułu o tematyce medycznej, które nie stanowią opinii medycznych ani jakichkolwiek porad medycznych. Publikowane artykuły nie stanowią również informacji o wynika badań medycznych, gdyż stan wiedzy medycznej w dacie zapoznania się przez Użytkownika z treścią Strony Internetowej herbzy.space może odbiegać od stanu wiedzy medycznej obowiązującego w dacie publikacji artykułu. W celu uzyskania opinii medycznej lub porady medycznej w tematyce opublikowanego artykułu należy uprzednio skontaktować się z HERBZY.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika:

 1. Użytkownik korzystający ze Strony Internetowej herbzy.space zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Usługa Formularz kontaktowy dostępna jest dla wszystkich Użytkowników i umożliwia kontakt z HERBZY w celu skierowania zapytania. Aby skorzystać z powyższej usługi należy podać imię, telefon, adres e-mail, wpisać odpowiednią treść wiadomości oraz kliknąć na przycisk „Wyślij wiadomość”. Usługa Formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez HERBZY oraz udzieleniu zgód, o których mowa w pkt 4 i 5 poniżej.
 3. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.herbzy.space, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez HERBZY, może wyrazić zgodę na przetwarzanie i zbieranie przez HERBZY danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prawidłowej realizacji usługi oferowanej przez HERBZY, w sposób zgodny z prawem. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę.

Dane osobowe o szczególnej kategorii:

Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.herbzy.space, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez HERBZY, może wyrazić zgodę na przetwarzanie i zbieranie przez HERBZY danych osobowych szczególnej kategorii, tj. danych dotyczących zdrowia w celu i zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prawidłowej realizacji usługi oferowanej przez HERBZY, w sposób zgodny z prawem. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę, ma on prawo w każdym czasie odwołać taką zgodę.

 1. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego pola w witrynie internetowej www.herbzy.space, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami podanymi przez HERBZY, może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.). W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji ma on prawo w każdym czasie odwołać taką  zgodę.
 2. Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej herbzy.space nie mogą:
  – podawać w ramach korzystania ze Strony Internetowej herbzy.space informacji nieprawdziwych, nieścisłych lub nieaktualnych w zakresie Danych osobowych,
  – rozpowszechniać nieprawdziwych lub sprzecznych z prawem informacji na temat treści umieszczonych na Stronie Internetowej herbzy.space, w tym przede wszystkim publikowanych na Stronie Internetowej herbzy.space artykułów.
 3. Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej herbzy.space zobowiązani są do:
  – korzystania ze Strony Internetowej herbzy.space zgodnie z jej przeznaczeniem oraz powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  – korzystania z wszelkich treści dostępnych na Stronie Internetowej herbzy.space wyłącznie na własny użytek,
  – niepodejmowania działań naruszających Dane osobowe lub dobra osobiste osób trzecich, niepodejmowania działań naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub godzących w dobre obyczaje,
  – niepodejmowania działań o charakterze programistycznym, hackerskim lub dokonania w tym w celu jakichkolwiek zmian w kodzie źródłowym Strony Internetowej herbzy.space.

V. Dane osobowe udostępniane HERBZY:

 1. HERBZY pełni funkcję Administratora w zakresie podawanych przez Użytkowników Danych osobowych na Stronie Internetowej herbzy.space.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami RODO. Zakres, sposób i cel przetwarzania Danych osobowych, w tym prawa i obowiązki Użytkowników określa Polityka Prywatności.

VI. Funkcjonowanie Strony Internetowej herbzy.space i reklamacje:

 1. HERBZY nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie lub brak dostępności Strony Internetowej herbzy.space wynikające z przyczyn niezależnych od HERBZY, w tym m.in. awarii lub czasowego wyłączenia dostępności serwisu hostingowego.
 2. Użytkownik ma prawo zgłaszania zastrzeżeń i błędów w funkcjonowaniu Strony Internetowej herbzy.space na adres contact@herbzy.space.
 3. Zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji powinny zawierać szczegółowy opis występującego problemu i dane kontaktowe Użytkownika.
 4. Odpowiedzi na zgłoszenia zastrzeżeń, błędów i reklamacji HERBZY udzieli w terminie 14 dni od dnia otrzymania szczegółowej informacji o zaistniałym problemie.

VII. Polityka Cookies:

 1. Korzystanie ze Strony Internetowej herbzy.space wymaga posiadania urządzenia dysponującego dostępem do sieci Internet oraz poprawnego skonfigurowania przeglądarki internetowej.
 2. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej herbzy.space automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki Cookies (tzw. ciasteczka).
 3. Strona Internetowa herbzy.space wykorzystuje pliki Cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową herbzy.space, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu Użytkownika podczas przeglądania Strony internetowej herbzy.space. Mogą być one odczytywane przez system HERBZY, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług HERBZY korzysta (np. Google’a).
 4. Plik Cookies spełniają różne funkcje, których głównym celem jest zapewnienie prawidłowego działania Strony Internetowej herbzy.space oraz gromadzenia danych statystycznych. Pliki Cookies zapamiętują preferencje Użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji Użytkownika.
 5. W ramach Strony Internetowej herbzy.space stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony Internetowej herbzy.space lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Zazwyczaj przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie plików Cookies w urządzeniu Użytkownika.
 7. W przypadku pierwszej wizyty na Stronie Internetowej herbzy.space możliwym jest wyrażenie zgody bądź też jej nie wyrażenie, na użycie plików Cookies. W każdym czasie możliwa jest zmiana ustawień przeglądarki internetowej celem umożliwienia bądź blokowania automatycznej obsługi plików Cookies na Stronie Internetowej herbzy.space. Pliki Cookies nie są szkodliwe dla Użytkownika ani jego urządzeń.
 8. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików Cookies może spowodować trudności w korzystaniu ze Strony Internetowej herbzy.space np. w postaci dłuższego okresu wczytywania się treści Strony Internetowej herbzy.space lub ograniczeń w korzystaniu z jej funkcjonalności.
 9. Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki Cookies ze swojego urządzenia poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie zewnętrzne. W przypadku usunięcia plików Cookies, kolejna wizyta na Stronie Internetowej herbzy.space wymaga ponownego wyrażenia zgody bądź też jej nie wyrażenia, na użycie plików Cookies.
 10. Pliki Cookies HERBZY wykorzystuje w celu prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności Strony Internetowej herbzy.space, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do preferencji Użytkownika, lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń Strony Internetowej herbzy.space.
 11. Strona Internetowa herbzy.space jest chroniona przez mechanizm reCAPTCHA oraz Google. Zobacz: Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi.

VIII. Zmiana regulaminu:

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.09.2020 r. HERBZY zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej herbzy.space.
 2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu następuje poprzez opublikowanie Regulaminu na Stronie Internetowej herbzy.space z adnotacją daty rozpoczęcia obowiązywania nowego Regulaminu.
 3. HERBZY zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, w szczególności w zakresie „Regulaminu Sklepu Internetowego herbzy.space”, gdy konieczne to będzie w związku ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Sprzedawcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

IX. Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy dokument nie ogranicza jakichkolwiek uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy regulamin udostępniony jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem witryny internetowej www.herbzy.space.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie i utrwalenie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 3. Prawem właściwym dla stosowania niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) oraz RODO.
 4. HERBZY nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe przeznaczenie zakupionych Produktów, w szczególności za niezgodne ich powszechne używanie bądź niestosowanie się do zaleceń medycznych w związku z zakupionym Produktem.
 5. Wszystkie fotografie jak i pozostałe materiały opublikowane w witrynie internetowej www.herbzy.space.pl stanowią własność HERBZY lub zostały użyte przez nią za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HERBZYSHOP.COM:

Postanowienia ogólne:

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego herbzy.space dostępnego pod adresem www.herbzy.space.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o który mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep Internetowy herbzy.space prowadzony jest przez spółkę HERBZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859731, REGON 387029096, NIP 8943158629.

Dane kontaktowe: adres e-mail: contact@herbzy.space, nr tel.: +48510086810,

Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space;
 3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space.
 •  Korzystanie ze Sklepu Internetowego herbzy.space jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w III. ust. 2 powyżej.
 • Użytkownik może każdorazowo po wejściu na witrynę www.herbzy.space zapoznać się z Regulaminem i utrwalić jego treść poprzez sporządzenie wydruku Regulaminu.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego herbzy.space:

 1. Elementem koniecznym do złożenia Zamówienia jest wskazanie danych osobowych korzystając z formularza dostępnego na witrynie www.herbzy.space.
 2. Wskazany przez Użytkownika adres e-mail staje się indywidualnym loginem Użytkownika na witrynie www.herbzy.space. Login ten umożliwia zalogowanie się do utworzonego przez HERBZY konta Użytkownika umożliwiającego m.in. śledzenie etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii zamówień, edycję danych osobowych, informację o udostępnionych danych osobowych.
 3. Zamawiający po złożeniu Zamówienia otrzymuje potwierdzenie na adres e-mail podany  podczas wypełniania formularza. Potwierdzenie wysłane przez Sklep Internetowy herbzy.space, odebrane przez Użytkownika określa zaakceptowanie Zamówienia do realizacji lub informację o braku przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Realizacja Zamówienia jest uzależniona od stanów magazynowych dostawców HERBZY i w przypadku jakichkolwiek opóźnień związanych z dostarczeniem Zamówienia Klientowi HERBZY zobowiązane jest do każdorazowego niezwłocznego informowania Klienta o takim fakcie.
 5. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego herbzy.space o każdej porze. Czas dostarczenia Zamówienia jest każdorazowo podawany Użytkowniku przy realizacji Zamówienia.

Klient zobowiązany jest m.in. do:

 1. korzystania ze Sklepu Internetowego herbzy.space w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania ze Sklepu Internetowego herbzy.space w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space niezamówionej informacji handlowej (spam),
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego herbzy.space jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

Informacje podane na witrynie www.herbzy.space mają wyłącznie charakter informacyjny i identyfikacyjny. Celem tych informacji jest przedstawienie poglądowo Użytkownikowi Produktu i nie stanowią one reklamy w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Rozdział 4, art. 52 i następne). Informacje te nie stanowią usług ani porad medycznych. Treści zawarte na witrynie www.herbzy.space nie mogą być traktowane jako specjalistyczne informacje i porady medyczne lub farmaceutyczne, ani jako forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia. Ponadto, nie zastępują one badań lekarskich ani konsultacji z lekarzem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do użycia Produktu, Klient zobowiązany jest do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Warunki zawierania Umowy sprzedaży:

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym herby.space i zaakceptowaniu zgód na przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 2. Wybór Produktu przez Klienta jest dobrowolny. HERBZY nie świadczy na rzecz Klientów usług medycznych. Klient ma możliwość zrezygnowania z Zamówienia na każdy etapie przed zawarciem Umowy sprzedaży, a po zawarciu Umowy sprzedaży na warunkach określonych poniżej.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności, zapoznanie się z treścią regulaminu Sklepu Internetowego herbzy.space oraz przesłanie tak wypełnionego Zamówienia do HERBZY. Dokonując pierwszego Zamówienia Użytkownik może zarejestrować się w Sklepie Internetowym herbzy.space, tak, aby przy kolejnych zamówieniach nie musiał każdorazowo podawać swoich danych osobowych.
 4. Cena Produktu uwidoczniona jest w witrynie www.herbzy.space. Ceny wyrażone są w walucie polskiej (PLN) i stanowią ceny brutto za oferowany Produkt. O łącznej cenie za Produkt wraz z innymi dodatkowymi kosztami (np. dostawa) Użytkownik każdorazowo jest informowany przed zawarciem Umowy sprzedaży, a w trakcie składania Zamówienia.

Sposoby płatności i sposoby dostawy Zamówienia:

HERBZY umożliwia Klientom następujące sposoby płatności:

 1. Płatność elektroniczna oraz kartą płatniczą,
 2. Płatności za pobraniem,

Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu:

 • PayU.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.
 • Paypal.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi PAYPAL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska NIP: 5252406419, Regon: 141108225 ; Sąd Rejonowy Warszawa, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000289372, wysokość kapitału zakładowego: 4.500.000 zł oraz DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań , NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 ; Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 506.500 zł.
 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz HERBZY nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży. HERBZY do daty zaksięgowania płatności na rachunku bankowym HERBZY uprawnione jest do wstrzymania realizacji przedmiot Umowy sprzedaży.
 2. W ramach dostawy Produktu HERBZY umożliwia skorzystanie z następujących form dostawy: paczkomat inpost, kurier DPD, kurier DPD za pobraniem.
 3. Dostawa dostępna jest na terenie Polski i Europy. O koszcie dostawy Klient jest każdorazowo informowany podczas realizacji Zamówienia.
 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 7 dni roboczych. Czas dostawy zależny jest od dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, zwykle 2 dni robocze w przypadku przesyłki kurierskiej, natomiast w przypadku poczty polskiej może wynieść nawet 7 dni. Początek biegu terminu dostawy Zamówienia do Klienta liczy się w następujący sposób:
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego HERBZY.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Reklamacja Produktu:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności HERBZY względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie pisemnej, poprzez skierowanie korespondencji na adres siedziby HERBZY lub w formie elektronicznej poprzez skierowanie korespondencji na adres Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław.
 3. Elementem koniecznym do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji jest:
 • informacja i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację.

HERBZY ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a HERBZY nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres siedziby HERBZY.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży:

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia dostawy Klientowi przedmiotu Umowy sprzedaży. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie wymaga wskazania przyczyn odstąpienia. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży koniecznym jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać złożone na przykład:
 • w formie pisemnej na adres siedziby HERBZY,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez HERBZY), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
 • w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Wzór formularza o odstąpieniu od Umowy sprzedaży:

 1. – Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail],
 2. – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*),
 3. – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*),
 4. – Imię i nazwisko konsumenta(-ów),
 5. – Adres konsumenta(-ów),
 6. – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej),
 7. – Data.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

HERBZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Niniejszym, w związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest HERBZY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 16H, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859731, REGON 387029096, NIP 8943158629.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

Dane osobowe zbierane przez HERBZY są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). (zwane dalej także „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Przetwarzanie danych odbywa się w celu:

 1. nawiązania współpracy, odpowiedzi na zapytanie, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego i działań promocyjnych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm.) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 2. zawierania i wykonywania umów zawieranych przez Administratora, w tym do realizacji usługi, wystawienia faktury lub rachunku, w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na HERBZY w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, realizacją usług, przedkładanymi ofertami i zapytaniami oraz w celu kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach, w celu prowadzenia własnych działań marketingowych i promocyjnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 5. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 6. w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zakres zbieranych danych:

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, w szczególności: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL, a także inne dane, które zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności, w tym w ramach zawieranych umów. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umów oraz świadczenia usług.

Zakres zbieranych na Stronie Internetowej herbzy.space danych:

Przeglądanie zawartości Strony Internetowej herbzy.space nie wymaga podawania danych osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej herbzy.space lub za bezpośredniego kontaktu ze strony Użytkownika (mailowego, telefonicznego) HERBZY zbiera lub może zbierać następujące dane osobowe:

 1. dane identyfikacyjne (m.in. imię),
 2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail),
 3. inne dane przekazane przez użytkownika w trakcie kontaktu z HERBZY.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z HERBZY.

Udostępnienie informacji:

W celu realizacji umowy lub wykonania usługi HERBZY może udostępniać zebrane dane do podmiotów obejmujących: pracowników, współpracowników, podmioty prowadzące działalność pocztową, firmy kurierskie, banki, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, operatorzy systemów płatności on-line, podmioty świadczących usługi księgowe oraz usługi IT, w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu, a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z HERBZY przetwarzają dane osobowe podczas: świadczenia usług na rzecz HERBZY, doradztwa prawnego, podatkowego lub w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej jako podwykonawcy. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Profilowanie gromadzonych danych:

HERBZY profiluje dane osobowe Użytkowników jedynie w takim zakresie w jakim konieczne jest to do zawarcia Umowy sprzedaży i przyjęcia złożonego przez Użytkownika Zamówienia.

Czas przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 1. niezbędny do realizacji umów, w tym także po ich wykonaniu z uwagi na możliwość skorzystania przez strony z przysługujących im praw wynikających z umowy, a także ze względu na ewentualne dochodzenie należności;
 2. do czasu ustania celu przetwarzania danych lub wycofania zgody – w przypadkach przetwarzania danych osobowych Użytkownika na podstawie odrębnej zgody.
 3. w przypadku zbierania danych dla celów wykonania konkretnej umowy Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą informacje dotyczące przetwarzania jej danych (w tym zakres, cel i okres przechowania) w momencie zawierania umowy.

HERBZY przechowuje dane osobowe Użytkowników również w przypadku, gdy jest to konieczne do wypełnienia ciążących na nim zobowiązań prawnych, rozwiązania sporów, wyegzekwowania zobowiązań Użytkownika, utrzymywania bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom i nadużyciom. Okres przetwarzania danych w powyższych przypadkach określany jest indywidualnie, nie może przekroczyć jednak 10 lat od momentu realizacji powyższych celów.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą:

 1. Prawo do informacji. Informujemy Cię jak Twoje dane są przetwarzane, jak długo je przetwarzamy, jak profilujemy Twoje dane i jak możesz się temu sprzeciwić, jakie inne prawa Ci przysługują: prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do zaskarżenia do organu nadzorczego.
 2. Prawo dostępu. W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych wysyłając odpowiednie zapytanie, prośbę drogą elektroniczną na adres: contact@herbzy.space. Jednak wówczas będziemy musieli przeprowadzić weryfikację autentyczności Twojej osoby. Jej pozytywny wynik da nam możliwość wysłania Tobie kopii Twoich danych osobowych.
 3. Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo zażądać od nas usunięcia wszystkich Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Wówczas następuje zakończenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli okaże się, że jesteśmy zobowiązani prawnie do dalszego przetwarzania Twoich danych, poinformujemy Cię o tym.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Masz prawo ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko do ich przechowywania. Możesz to zrobić wycofując zgodę, poprzez wysłanie odpowiedniego zapytanie, prośby drogą elektroniczną na adres: contact@herbzy.space. Po wycofaniu zgody, niektóre nasze usługi będą niedostępne. Zgodę możesz ponownie wyrazić w dowolnym momencie.
 5. Prawo do przenoszenia danych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe dowolnemu innemu podmiotowi. Na Twoją prośbę, do miesiąca czasu, wygenerujemy plik CSV, który będzie zawierał wszystkie Twoje dane, wyślemy go wskazanemu przez Ciebie podmiotowi.
 6. Prawo do sprzeciwu profilowania danych. Na Twoją prośbę możemy zaprzestać profilowania danych.

Podsumowując:

– Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od HERBZY dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy kontaktować się z Administratorem.

– Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

– Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych.

Modyfikacja zgód na przetwarzanie danych osobowych:

 1. W przypadku, gdy chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, musisz wysłać odpowiednie zapytanie, prośbę drogą elektroniczną na adres: contact@herbzy.space.
 2. W mailach przychodzących w ramach listy kontaktowo-mailingowej, możesz bezpośrednio uzyskać dostęp do panelu użytkownika, pozwalającego moderować, bądź usunąć dane i subskrypcję.
 3. Przyjmujemy, że podczas wejścia na witrynę www.herbzy.space oraz wypełnienia jakiegokolwiek formularza, pola rejestracyjnego itp. dostępnego na witrynie, wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Jeżeli jest inaczej, zawsze możesz wycofać swoje zgody wysyłając odpowiednie zapytanie, prośbę drogą elektroniczną na adres: contact@herbzy.space.

Środki techniczne:

HERBZY stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa chroniące przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub usunięciem zebranych informacji. Dane są przechowywane przez HERBZY z zachowaniem wymagań przepisów prawa. Używamy do tego celu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczeństwo powyższych danych. Wszyscy nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz są świadomi istoty bezpieczeństwa Państwa danych.

Najnowsze komentarze